vrni se domov
DCIV SLOVENIJE LJUBLJANA
Naslov: Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/ 521 10 88
Tel./ fax: 01/ 521 10 87
E-mail: dciv-slovenije@guest.arnes.si
MDCIV MARIBOR
Naslov: Trubarjeva 15, 2000 Maribor
Tel./ fax: 02/ 25 25 845
E-mail: drustvo-mdciv.mb@guest.arnes.si
MDCIV CELJE
Naslov: Kocenova 4, p.p. 224
3000 Celje
Tel./ fax: 03/ 54 42 260
E-mail: mdciv.ce@siol.net
DCIV GORENJSKE
Naslov: Župančičeva 4, 4000 Kranj
Telefon: 04/ 23 58 962
Tel./ fax: 04/ 23 58 960
E-mail: drustvo-civ.kranj@guest.arnes.si
DCIV PRIMORSKE
Naslov: Sedejeva 8
5000 Nova Gorica
Tel./ fax: 05/302 53 17, 05/333 22 38
E-mail: dciv.primorska@gmail.com
MDCIV DOLENJSKE, BELE KRAJINE IN POSAVJA
Naslov: Jakčeva 13, 8000 Novo mesto
Telefon: 07/ 33 21 540
Tel./ fax: 07/ 33 21 542
E-mail: mdciv.nm@gmail.com

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1978. Prvi poizkus ustanovitve pa sega že v leto 1958, ko je 195 civilnih invalidov vojn na Goriškem podpisalo pooblastilo za »Zastopstvo«, saj društva še niso smeli ustanoviti. Na čelu vseh raznovrstnih prizadevanj sta bila Izidor Lipičar in Viktor Šavle. Društvo deluje na območju celotne Primorske, ki šteje dvaindvajset občin. Po stanju na dan 1. januar 2014 je v društvo včlanjenih 237 civilnih invalidov vojn.

Skupščina je najvišji organ društva. Upravni odbor imenuje komisije, ki so nujne za učinkovitejše delovanje društva, nosilna pa je vsekakor Socialno-zdravstvena komisija. Poleg te ima društvo še Komisijo za kulturo, šport in rekreacijo ter Komisijo za uveljavljanje pravic invalidov (pravni predpisi). Zaradi specifične problematike primorskih civilnih invalidov vojn, pa je upravni odbor imenoval še posebno komisijo z enkratno nalogo.
Avgusta 2003 je bil Zvezi društev civilnih invalidov vojn Slovenije dodeljen status invalidske organizacije zaradi delovanja v javnem interesu (s tem je ta status posredno pridobilo tudi društvo). S tem so pred društvo postavljene nove zahteve, ki pa so vse v interesu civilnih invalidov vojn na Primorskem, tako v programskem pogledu, kakor tudi po transparentnosti finančno knjigovodske spremljave namenske porabe FIHO sredstev in drugih javnih sredstev.
Z večanjem povprečne starosti civilnih invalidov vojn, le-ta znaša že 70 let, se poslabšujeta zdravstveno stanje in gibljivost, pojavlja osamelost in drugo. Zaradi navedenega se iz leta v leto povečuje interes in potreba invalidov po neposrednih stikih in obravnavi lastnih zadev. Zaradi obsežnosti in geografske značilnosti Primorske in vedno težje gibljivosti invalidov, je upravni odbor v iskanju oblike, ki bi prispevala k učinkovitejši spremljavi razmer, v katerih invalid živi in deluje, sprejel sklep o ustanovitvi sedmih območnih pododborov.
V drugi polovici leta 2004 so te aktivnosti stekle, sklicani so bili Območni zbori civilnih invalidov vojn, ki so sklep upravnega odbora pozitivno ocenili in izvolili svoje pododbore.

Osrednje težišče dela društva je načrtovanje posebnih socialnih programov, prilagojenih potrebam in interesu civilnih invalidov vojn na Primorskem. Tekom leta pa sledi uresničevanje ter ocenjevanje uspešnosti izvajanja programov.

S prilagajanjem programov si društvo:
- prizadeva ustvarjati pogoje in možnosti za aktivno vključevanje invalidov v okolje;
- odziva na posebne specifične potrebe invalida in mu naj koriščenje programov pomaga, da njegovo socialno življenje ne bo ogroženo ter
- zapolnjujejo prostor, ki ga javne službe ne pokrivajo.

V zadnjih letih je izoblikovalo posebne socialne programe, predvsem na področjih:
reševanja socialnih stisk;
pomoči zdravstveno ogroženim s sofinanciranjem stroškov zdravniških pregledov in spričeval ter dragih zdravil;
usposabljanje za čimbolj neodvisno življenje – gre za odpravljanja ovir pri dostopih in prilagajanja bivalnih prostorov – zaradi zmanjšane gibljivosti;
osebna pomoč invalidu, ki je v zavodskem varstvu;
program neposredne podpore invalidu in njegovi družini pri socialnem življenju invalida in njegovem vključevanju v socialno okolje;
pomoč mlajšim civilnim invalidom pri vključevanju v aktivno življenje;
kulturno, rekreativno športne dejavnosti kot pomembni program pri psihični in fizični rehabilitaciji;
iz leta v leto je pomembnejši program prevozov invalidov – zaradi zdravstvenih težav in starosti. Pomembno vlogo igra informiranje invalidov o programih, možnostih koriščenja le-teh in delovanju društva. Društvo pošilja civilnim invalidom (ne glede na članstvo v društvu) razne pismene informacije, obvestila in se poslužuje še drugih oblik, spodbuja člane za enot za ohranjevanje zdravja, ki so last Zveze društev.
udi društvena in meddruštvena srečanja se koristi za informiranje in medsebojno izmenjavo spoznanj in izkušenj pri reševanju določenih težav, s katerimi se civilni invalid vojn srečuje. Srečanja imajo torej tudi izobraževalni pomen.
Potres v Posočju v letih 1998 in 2004 je prizadel tudi nekatere civilne invalide vojn. S podporo Zveze društev civilnih invalidov vojn smo v okviru možnosti tudi priskočili na pomoč. V okviru društva pozitivno ocenjujemo vlogo in pomoč Zveze tudi pri uresničevanju ostalih posebnih socialnih programov.
Eno izmed pomembnih aktivnosti, ki jo društvo vodi so obiski civilnih invalidov vojn na domu, v domovih in bolnicah. Predstavniki Socialno-zdravstvene komisije, na podlagi sprejetega programa obiskov, celovito seznanijo invalide o programih, možnostih koriščenja in delovanju društva. Neposredni stik postaja iz leta v leto vse bolj zaželjen. S povratnimi informacijami pa je društvo seznanjeno z socialnimi razmerami, v katerih invalid živi, kar pa je zelo pomembno pri načrtovanju programov.

V zadnjih letih je bilo povprečno opravljenih letno po 150 obiskov, raznih srečanj se je udeleževalo okoli 250 invalidov, okoli 70 pa jih je letno sodelovalo na rekreativno športnih srečanjih. V okviru delovanja društva izvajamo vsako leto tudi predavanja po šolah o nevarnostih eksplozivnih teles (od petard do drugih). Osveščanje mladih je na terenu dobro sprejeto in ocenjeno kot zelo pozitivno. Žal pa še ni doseglo večje širine. Pri tem delu se je zelo izkazal Marjan Žgavc. Na podlagi dosedanjih izkušenj, sodobnejših tehnologij, ki so na razpolago, se razmišlja o posodobitvi oblike teh predavanj oz. srečanj z mladimi.
Društvo deluje v najemnem poslovnem prostoru, ki je zaradi majhnosti, po drugi strani pa naraščanja potreb civilnih invalidov po – neposrednih stikih pri reševanju raznovrstnih vprašanj narekovalo potrebo po pridobitvi novega, večjega poslovnega prostora.

Pri aktivnostih v pridobitvi novega poslovnega prostora je Zveza društev civilnih invalidov vojn zelo aktivno pomagala. V zadnjih treh letih so ta prizadevanja, ob pomoči Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, pripeljala k pridobitvi novega lastniškega poslovnega prostor, ki bo vseljiv v začetku leta 2006. Le-ta bo olajšal izvajanje nekaterih programov in delovanje društva. To bo velika pridobitev za društvo in se zelo veselimo tega dogodka.
Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije, Dunajska cesta 129, 1000 Ljubljana, Telefon: 01/ 5653802, 01/ 5653803, Tel. in fax: 01/ 5653804